Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức cấp xã, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Luận văn đã hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực công chức cấp xã, qua đó bổ sung và làm phong phú cho khoa học Quản lý công, khoa học Quản lý nguồn nhân lực. Đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế ở địa phương giúp nâng cao năng lực công chức cấp xã, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ . . . . HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ PHƢƠNG HỒNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN MINH LONG TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành Quản lý Công Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Người hướng dẫn khoa học . NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI Phản biện 1 . . Phản biện 2 . . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn Học viện Hành chính Địa điểm Phòng Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Số 201 Phan Bội Châu TP Huế Thời gian vào hồi giờ tháng năm 2017 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế do đó nguồn nhân lực là tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước. Đặc biệt năng lực công chức cấp xã trở thành vấn đề then chốt cho sự thành công của quá trình này. Cấp xã phường thị trấn sau đây gọi chung là cấp xã là một cấp trong hệ thống chính quyền các cấp ở nước ta bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống chính quyền cơ sở cấp trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện mọi chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã tác động trực tiếp đến việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần bảo đảm cho sự ổn định và phát triển đất nước. Chính quyền cấp xã không thể đảm nhận tốt vai trò nếu đội ngũ công chức không có năng lực. Chính vì vậy sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cán bộ là cái gốc của mọi công việc Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém . Để chính quyền cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước có hiệu lực hiệu quả thì cần có một đội ngũ công chức nhà nước có trình độ văn hóa am hiểu pháp luật thành thạo nghiệp vụ hành chính năng lực quản lý nhà nước tốt và nhất là phải có đạo đức cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh có tổng diện tích 69 ha huyện

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    12    2    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.