The paracrine effect of adipose-derived stem cells inhibits osteoarthritis progression

This study aimed to determine whether intra-articularly injected adipose-derived stem cells (ADSCs) inhibited articular cartilage degeneration during osteoarthritis (OA) development in a rabbit anterior cruciate ligament transection (ACLT) model. The paracrine effects of ADSCs on chondrocytes were investigated using a co-culture system. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.