Giáo trình Thực tập doanh nghiệp 1 (Nghề: Quản trị mạng máy tính) - CĐ Công nghiệp và Thương mại

Giáo trình Thực tập doanh nghiệp 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về mạng không dây; Các tầng của mạng không dây; Kiến trúc mạng không dây; Bảo mật và quản lý mạng không dây. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 1 NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-CDCN amp TM ngày tháng năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương Mại Vĩnh Phúc năm 2018 MỤC LỤC Bài 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY . 4 1. Lịch sử hình thành mạng không dây . 4 2. Định nghĩa mạng không dây . 6 3. Các chuẩn mạng WLAN . 6 4. Phân loại mạng không dây . 8 . Mạng WPAN Công nghệ Blutooth . 8 . Mạng WLAN . 8 . Mạng WMAN . 8 . Mạng WWAN . 8 . Mạng WRAN. 8 BÀI 2 CÁC TẦNG CỦA MẠNG KHÔNG DÂY . 10 1. Các tầng mạng không dây . 10 Tại sao cần phải chuẩn hóa mạng không dây . 10 . Những tổ chức tham gia xây dựng chuẩn . 10 Mô hình OSI Liên kết các hệ thống mở . 12 . Chức năng của các tầng hữu tuyến . 13 2. Các tầng mạng vô tuyến . 15 3. Ưu nhược điểm của mạng không dây . 16 . Ưu điểm . 16 . Nhược điểm . 17 BÀI 3 KIẾN TRÚC MẠNG KHÔNG DÂY . 18 1. Các thiết bị mạng không dây . 18 Card mạng không dây . 18 . Access Point AP . 19 2. Các chế độ của AP . 21 . Chế độ gốc Root Mode . 21 . Chế độ lặp Repeater Mode . 22 . Chế độ cầu nối Bridge Mode . 23 3. Các Mô hình mạng không dây. 24 BÀI 4 BẢO MẬT VÀ QUẢN LÝ MẠNG KHÔNG DÂY . 55 1. Tại sao phải bảo mật mạng không dây WLAN . 55 2. Các kiểu tấn công mạng WLAN. 56 3. Bảo mật mạng không dây WLAN . 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102 2 CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN Tên mô đun Thực tập doanh nghiệp 1 Công nghệ mạng không dây Mã mô đun MĐCC13030101 Thời gian thực hiện mô đun 90 giờ Lý thuyết 0 giờ Thực hành thí nghiệm thảo luận bài tập 86 giờ Kiểm tra 4 giờ I. Vị trí tính chất của mô đun - Vị trí Là mô đun bắt buộc trong chương trình Cao đẳng nghề môn học này học sau khi hoàn thành các môn học mô đun trong hai năm đầu - Tính chất Là mô đun thực hành về công nghệ mạng không dây II. Mục tiêu mô đun - Đi thực tế để viết báo cáo - Va chạm vào thực tế để cập nhật kiến thức thông tin về các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.