Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý thu bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu BHYT tại BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG TUYẾT PHƢƠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số Đà Nẵng - 2019 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH . TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1 . ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 2 . TRẦN NHUẬN KIÊN Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 9 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay khi đời sống xã hội của người dân ngày càng được nâng cao vấn đề an sinh xã hội cũng được quan tâm hơn bao giờ hết. An sinh xã hội trở thành một trong những nhân tố hàng đầu đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong đó bảo hiểm xã hội BHXH và bảo hiểm y tế BHYT là hai chính sách được quan tâm hàng đầu là trụ cốt của hệ thống an sinh xã hội góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Kon Tum là tỉnh miền núi vùng cao Nam Trung Bộ có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng và là đầu mối giao lưu kinh tế của cả vùng duyên hải miền Trung và cả nước 44 . Trong những năm qua cũng giống như các địa phương trên cả nước kinh tế của tỉnh có nhiều bước phát triển rõ rệt và đời sống của người dân cũng được cải thiện đáng kể. Người dân cũng dần quan tâm đến đời sống tinh thần đặc biệt là sức khỏe của mình hơn bằng cách chủ động tham gia BHXH BHYT. Công tác thu BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng được cải thiện đáng kể thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên tính đến tháng 10 2017 số nợ BHXH BHYT trên địa bàn tỉnh lên đến gần 73 tỷ đồng tăng hơn 50 so với cùng kỳ năm 2016 44 . Toàn tỉnh có 695 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH BHYT BHTN từ 1 tháng trở lên với số tiền lên tới 41 25 tỷ đồng 44 . Nguyên nhân của hạn chế này là do phần lớn các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    112    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.