Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Tích hợp nội dung Giáo dục phát triển bền vững trong dạy học Địa lý 10 trường Trung học phổ thông

Mục đích nghiên cứu của Luận án này nhằm nâng cao nhận thức, điều chỉnh thái độ, hành vi vì sự phát triển bền vững cho học sinh góp phần nâng cao vị thế và chất lượng dạy học môn Địa lí ở nhà trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐOÀN THỊ THANH PHƯƠNG TÝCH HîP NéI DUNG GI O DôC PH T TRIÓN BÒN V NG TRONG D Y HäC ÞA LÝ 10 ë TR êNG TRUNG HäC PHæ TH NG C u u v ộ Đ Mã số TÓM TẮT UẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2020 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học 1. . Đặ Vă Đứ 2. TS. Trầ T T T ủ P ả iệ 1 . Đỗ Vũ S Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên P ả iệ 2 . Đỗ T uý Mùi Trường ĐHSP Hà Nội 2 P ả iệ 3 TS. N u ễ Quý T o Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam u sẽ đ ợ ảo vệ tr ớ Hội đồ ấ u ấ Tr ờ t i Tr ờ Đ i S H Nội v o ồi . iờ . t . ă 2020 Có t ể tì iểu u t it việ T việ Quố Gi H Nội T việ Tr ờ Đ i S H Nội 2 CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 1. Đoàn Thị Thanh Phương 2010 Hoạt động ngoại khóa Một hình thức dạy học hiệu quả dành cho sinh viên Địa lí trong học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững Tạp chí Giáo dục Số 246 kì 2 tr58-60. 2. Đoàn Thị Thanh Phương 2012 Học tập học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tạp chí Giáo dục số 294 kì 2 tr53-54. 3. Đoàn Thị Thanh Phương 2012 Sử dụng hình thức khảo sát thực tế trong dạy học Giáo dục vì sự phát triển bền vững cho sinh viên Địa lý Lấy ví dụ về hình thức khảo sát môi trường nước tại địa phương Kỉ yếu Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 6 Huế 9 2012 Nxb khoa học Tự nhiên và Công nghệ tr. 348-352. 4. Đoàn Thị Thanh Phương 2013 Tình hình học tập học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm thứ 4 - khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số 45 79 164 Tạp chí khoa học giáo dục trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 5. Đoàn Thị Thanh Phương 2014 Hướng dẫn sinh viên khoa Địa lí thiết kế trò chơi dạy học về giáo dục môi trường thông qua học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững Tuyển tập Báo cáo khoa học - Hội nghị khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 8 Nxb Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG