Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển tư duy không gian cho học sinh trong dạy học địa lí 12 ở trường trung học phổ thông

Mục đích nghiên cứu của Luận án này nhằm phát triển TDKG cho HS trong dạy học Địa lí 12 ở trường THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí lớp 12 và thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN TÚ LINH PHÁT TRIỂN TƢ DUY KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 12 Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành Lí luận và phƣơng pháp dạy họ ộ n Địa lí Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC H NỘI - 2020 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học 1. . Đỗ Thị Minh Đức 2. TS. Trần Thị Thanh Thủy Phản biện 1 . Nguyễn Phương Liên Trƣờng Đại họ Sƣ phạm Thái Nguyên Phản biện 2 . Đỗ Thúy Mùi Trƣờng Đại họ Sƣ phạm Hà Nội II Phản biện 3 TS. Nguyễn Quý Thao NXB Giáo dục Việt Nam Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi .giờ . ngày tháng .năm . Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Thư viện Quốc Gia Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 1. Nguyễn Tú Linh Vận dụng cách thiết kế câu hỏi của PISA vào môn Địa lí nhằm phát huy năng lực đọc hiểu cho học sinh trung học phổ thông Tạp chí Giáo dục và xã hội số 49 tháng 4 2015 trang 26-29. 2. Nguyễn Tú Linh Vương Thị Phương Hạnh Sử dụng phương pháp tình huống nhằm phát triển tư duy cho HS trong dạy học Địa lí Tạp chí Giáo dục và xã hội số đặc biệt tháng 9 2016 trang 158-161. 3. Nguyễn Tú Linh Vận dụng kĩ thuật tư duy Sáu chiếc mũ trong dạy học Địa lí lớp 12 nhằm phát triển tư duy cho học sinh Kỉ yếu Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 9 2016 trang 1276-1283. 4. Nguyễn Tú Linh Sử dụng câu hỏi nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học Địa lí lớp 12 - THPT Kỉ yếu Hội thảo khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 10 2018 trang 1613-1619. 5. Nguyễn Tú Linh Vận dụng một số kĩ thuật dạy học nhằm phát triển tư duy cho HS trong dạy học Địa lí minh họa trong chương trình Địa lí 12 Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 1 2019VN trang 99 - 107. 6. Nguyễn Tú Linh Thiết kế bài tập nhận thức nhằm phát triển tư duy không gian cho học sinh trong dạy học Địa lí 12 Tạp chí Giáo dục và xã

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    18-06-2021