Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám của phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám của phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đưa ra các đề xuất hàm ý quản trị giúp cho khách hàng của các công ty nâng cao ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám tại Thành phố Hồ Chí Minh. | Huỳnh T. Tú Trần V. Tuấn. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 16 2 17-29 17 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám của phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh Factors affecting women s intention of repeatedly buying melasma treatment products in Ho Chi Minh City Huỳnh Thanh Tú1 Trần Văn Tuấn2 Trường ĐH Kinh tế - Luật Việt Nam 1 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ AZGROUP Việt Nam 2 Tác giả liên hệ Email tuht@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám của phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh từ đó đưa ra các đề xuất hàm ý quản trị giúp cho khách hàng của các công ty nâng cao ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình nghiên cứu đã khảo sát 370 người tại các cửa hàng mỹ phẩm và đã chọn lọc ra được 354 người có phiếu trả lời hợp lệ. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện 05 yếu tố ảnh hưởng Ngày nhận 27 11 2020 tới ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám của phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh đó là Người nổi tiếng X1 Giá sản phẩm X2 Ngày nhận lại 27 01 2021 Bao bì sản phẩm X4 Chất lượng sản phẩm X5 Độ tuổi X6 . Duyệt đăng 27 01 2021 Trong đó X2 β X6 β .192 là hai yếu tố tác động mạnh nhất tới ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám của phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu đã gợi ý một số hàm ý quản trị quan trọng cho các công ty nhằm nâng cao ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám của phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khóa ABSTRACT ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám yếu tố mua lặp lại sản phẩm The article studies the factors affecting the women s trị nám của phụ nữ Thành phố Hồ intention of melasma product repeat purchase in Ho Chi Minh Chí Minh City thereby giving managerial implications to help customers of companies improve intention of repeatedly buying melasma products in Ho Chi Minh City. The research process surveyed 370 people at cosmetics stores and selected 354 people with valid answer sheets. The .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    13    1    18-06-2021