Rủi ro và thách thức an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính thông qua 10 cuộc phỏng vấn chuyên sâu và ứng dụng phần mềm NVIVO để phân tích nội dung phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng online và các nhà quản lý ngân hàng thấy rõ vấn đề an ninh mạng. | 30 Nguyễn V. Phương Trần V. Diễn. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 16 2 30-44 Rủi ro và thách thức an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam Risks and challenges for cybersecurity in the banking sector in Vietnam Nguyễn Văn Phương1 Trần Văn Diễn1 1 Trung tâm Đào tạo Quản lý công Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam Tác giả liên hệ Email nvphuong@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Không gian mạng cung cấp tiềm năng vô hạn về hội nhập toàn cầu và phát triển kinh tế xã hội trong thế kỷ 21. Tuy nhiên rủi ro và thách thức về an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người sử dụng Internet đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Chính vì thế nghiên cứu này nhằm khám phá và làm rõ những rủi ro thách thức về an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định Ngày nhận 09 08 2020 tính thông qua 10 cuộc phỏng vấn chuyên sâu và ứng dụng phần mềm NVIVO để phân tích nội dung phỏng vấn. Kết quả nghiên Ngày nhận lại 28 09 2020 cứu nhằm giúp cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng online và Duyệt đăng 19 11 2020 các nhà quản lý ngân hàng thấy rõ vấn đề an ninh mạng. Đồng thời kết quả nghiên cứu này sẽ làm sáng tỏ cách thức mà các nhà hoạch định chính sách có thể phát triển khung chính sách an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng cân bằng các khía cạnh lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. ABSTRACT Từ khóa an ninh mạng rủi ro thách thức Cyberspace provides limitless potentialities for global ngân hàng trực tuyến Internet integration and socio-economic development in the 21st century. However cybersecurity risks and challenges have become the top concerns of Internet users especially in the banking sector. Therefore this study aims to explore and clarify the risks and challenges of cybersecurity in the banking sector. This study uses a qualitative method and utilizes NVIVO software to analyze the findings .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG