Mối quan hệ giữa quản lý tri thức, đổi mới, và hiệu quả tổ chức: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Nghiên Cứu (NC) này dựa trên mô hình NC của ValdezJuárez, García-Pérez de Lema, và Maldonado-Guzmán (2016) và các lý thuyết có liên quan nhằm mục đích xem xét mối quan hệ giữa Quản Lý Tri Thức (QLTT), đổi mới và Hiệu Quả Tổ Chức (HQTC) trong các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam (VN). | Phạm A. Tuấn Phạm Q. Trung. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 16 2 45-61 45 Mối quan hệ giữa quản lý tri thức đổi mới và hiệu quả tổ chức Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Relationship between knowledge management innovation and organization performance An empirical study in Vietnamese small and medium-sized enterprises Phạm Anh Tuấn1 Phạm Quốc Trung2 1 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2 Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM Việt Nam Tác giả liên hệ Email tuanpanh@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Nghiên Cứu NC này dựa trên mô hình NC của Valdez- Juárez García-Pérez de Lema và Maldonado-Guzmán 2016 và các lý thuyết có liên quan nhằm mục đính xem xét mối quan hệ giữa Quản Lý Tri Thức QLTT đổi mới và Hiệu Quả Tổ Chức HQTC trong các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ DNVVN tại Việt Nam VN . Bảng câu hỏi khảo sát được gởi tới các nhà quản Ngày nhận 11 08 2020 lý đã và đang làm việc tại các DNVVN thuộc các lĩnh vực xây Ngày nhận lại 20 09 2020 dựng thương mại dịch vụ và sản xuất. Dữ liệu thu về được phân tích bằng phần mềm SPSS v20 và AMOS v22. Kết quả cho thấy Duyệt đăng 20 11 2020 các yếu tố Đào tạo nhân viên Chiến lược và chính sách của Doanh Nghiệp DN Thu nhận tri thức của nhân viên và Văn Hóa Tổ Chức VHTC là có ảnh hưởng tích cực đến sự đổi mới và sự đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến HQTC. Từ kết quả của NC này NC cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp các DNVVN áp dụng QLTT một cách hiệu quả từ đó nâng cao năng Từ khóa lực đổi mới và cải thiện HQTC. doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới hiệu quả tổ chức quản lý tri ABSTRACT thức This study is based on the research model of Valdez-Juárez García-Pérez de Lema and Maldonado-Guzmán 2016 and related theories aim to examine the relationship between knowledge management innovation and organizational performance in Vietnamese SMEs. The results show that factors of employee training corporate strategy and policy acquiring employee s knowledge .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    18-06-2021
4    3    0    18-06-2021