Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc thông qua sự tự tin và sáng tạo của nhân viên kinh doanh (Trường hợp ngành logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Nghiên cứu nhằm kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc thông qua sự tự tin và sáng tạo của nhân viên kinh doanh ngành logistics, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao kết quả làm việc của nhân viên ngành này. | 62 Vũ V. Hằng Phan T. T. My. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 16 2 62-75 Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc thông qua sự tự tin và sáng tạo của nhân viên kinh doanh Trường hợp ngành logistic tại Thành phố Hồ Chí Minh The impact of transformational leadership to job perfomance through self - efficacy and creativity of salesperson Case of logistics industry in Ho Chi Minh City Vũ Việt Hằng1 Phan Thị Trà My2 1 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam 2 Super Cargo Service Company Việt Nam Tác giả liên hệ Email THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Nghiên cứu nhằm kiểm định tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến kết quả làm việc thông qua sự tự tin và sáng tạo của nhân viên kinh doanh ngành logistics từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao kết quả làm việc của nhân viên ngành này. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng hai lần thảo luận nhóm với năm chuyên gia trong ngành logistics để điều chỉnh mô hình thang đo và để thảo luận về kết quả nghiên cứu. Ngày nhận 13 08 2020 Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách khảo sát trực Ngày nhận lại 26 08 2020 tiếp và khảo sát trực tuyến. Các phương pháp và công cụ được sử Duyệt đăng 28 08 2020 dụng là thống kê mô tả kiểm định thang đo phân tích EFA kiểm định CFA kiểm định SEM bằng phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu cho thấy Phong cách lãnh đạo chuyển đổi tác động dương đến sự Tự tin và Sáng tạo Tự tin và Sáng tạo có tác động dương đến Kết quả làm việc. Kết quả này được thảo luận để làm cơ sở cho các hàm ý quản trị nhằm nâng cao kết quả làm việc của nhân viên kinh doanh ngành logistics. Từ khóa ABSTRACT phong cách lãnh đạo chuyển đổi sự tự tin sự sáng tạo kết quả làm This study aims to test the impact of transformational việc nhân viên kinh doanh leadership on performance through the self-efficacy and logistic creativity of logistics salespersons in Ho Chi Minh City. From there the author proposes administrative

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG