Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ giao thực phẩm trên ứng dụng di động của người tiêu dùng

Nghiên cứu này nhằm ứng dụng mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ mở rộng (UTAUT2) để phản ánh các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ giao thực phẩm trên Ứng Dụng Di Động (ƯDDĐ) thông qua biến trung gian là sự tin tưởng của Người Tiêu Dùng (NTD). | 100 Hoàng T. P. Thảo Lâm Q. Long. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 16 2 100-117 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng và ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ giao thực phẩm trên ứng dụng di động của người tiêu dùng The factors affect consumer s trust and continuous usage intention of food delivery mobile apps Hoàng Thị Phương Thảo1 Lâm Quí Long1 1 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Tác giả liên hệ Email hthiphuongthao@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Nghiên cứu này nhằm ứng dụng mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ mở rộng UTAUT2 để phản ánh các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ giao thực phẩm trên Ứng Dụng Di Động ƯDDĐ thông qua biến trung gian là sự tin tưởng của Người Tiêu Dùng NTD . Kết quả xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS và AMOS trên 378 phiếu khảo sát hợp lệ đã chỉ ra được có Ngày nhận 27 08 2020 08 yếu tố có tác động đến ý định tiếp tục sử dụng ứng dụng đặt hàng thực phẩm gồm có 1 kỳ vọng hiệu quả 2 kỳ vọng nỗ lực Ngày nhận lại 28 08 2020 3 ảnh hưởng xã hội 4 điều kiện thuận lợi 5 động lực thụ Duyệt đăng 10 09 2020 hưởng 6 giá trị giá cả 7 chất lượng thông tin và 8 sự tin tưởng. Trong đó 03 yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ giao hàng thực phẩm là giá trị giá cả ảnh hưởng xã hội và sự tin tưởng. Đồng thời kết quả cũng cho thấy có 06 yếu tố cũng Từ khóa tác động tích cực đến sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với ứng mô hình chấp nhận và sử dụng dụng gồm có 1 kỳ vọng hiệu quả 2 kỳ vọng nỗ lực 3 ảnh công nghệ UTAUT2 ứng hưởng xã hội 4 điều kiện thuận lợi 5 giá trị giá cả và 6 chất dụng di động giao hàng thực lượng thông tin. phẩm sự tin tưởng ý định tiếp ABSTRACT tục sử dụng This study aims to apply the model of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 UTAUT2 to reflect the main factors affect continuous usage intention of food delivery mobile apps through intervining variable of consumer s trust. Using SPSS and AMOS software on 378 answer .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    18-06-2021