Tác động của chi tiêu công lên tăng trưởng kinh tế Đông Nam Bộ: Bằng chứng thực nghiệm

Bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của chi tiêu công lên tăng trưởng kinh tế ở 06 tỉnh/thành ở khu vực Đông Nam Bộ từ 2005 đến 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM sai phân. Tính bền của các ước lượng được kiểm tra bằng phương pháp IV-FE. | 118 Nguyễn Văn Bổn. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 16 2 118-126 Tác động của chi tiêu công lên tăng trưởng kinh tế Đông Nam Bộ Bằng chứng thực nghiệm The effect of public expenditure on economic growth in the Southeast region of Vietnam Empirical evidence Nguyễn Văn Bổn1 1 Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Tài chính - Marketing UFM Việt Nam Tác giả liên hệ Email boninguyen@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Đông Nam Bộ được đánh giá là khu vực kinh tế trọng điểm và phát triển năng động ở phía Nam trong đó Thành phố Hồ Chí Minh được xem là đầu tàu kinh tế của toàn bộ khu vực phía Nam. Khu vực này nhận được khá nhiều chi tiêu công của nhà nước cho cả chi thường xuyên lẫn chi đầu tư liệu việc chi tiêu này có hiệu quả hay không khi xét ở góc độ tăng trưởng kinh tế ở khu Ngày nhận 25 08 2020 vực này Để trả lời câu hỏi nghiên cứu này bài viết đánh giá thực Ngày nhận lại 02 11 2020 nghiệm tác động của chi tiêu công lên tăng trưởng kinh tế ở 06 tỉnh thành ở khu vực Đông Nam Bộ từ 2005 đến 2018 bằng Duyệt đăng 04 12 2020 phương pháp ước lượng GMM sai phân. Tính bền của các ước lượng được kiểm tra bằng phương pháp IV-FE. Kết quả ước lượng cho thấy chi tiêu công làm giảm tăng trưởng kinh tế ở khu Từ khóa vực này. Tuy nhiên dân số và cơ sở hạ tầng lại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các phát hiện này đề xuất một số hàm ý chính chi tiêu công tăng trưởng kinh tế sách quan trọng liên quan đến chi tiêu công và tăng trưởng kinh Đông Nam Bộ GMM sai phân tế cho khu vực Đông Nam Bộ. IV-FE ABSTRACT The Southeast region is considered a key and dynamic economic area in Southern Vietnam of which Ho Chi Minh City is the economic leader. This region priorly receives public expenditure from the state for both recurrent and investment spending but will public expenditure positively affect economic growth To answer this research question this paper empirically investigates the effect of public expenditure on economic .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG