Tác động của đa dạng hóa Hội đồng quản trị và khoảng cách giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu của 26 ngân hàng thương mại của Việt Nam với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng về sự đa dạng trong Hội đồng quản trị và khoảng cách giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chair) với Tổng giám đốc (CEO) đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2007-2017. | Phạm Hà và cộng sự. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 16 2 127-141 127 Tác động của đa dạng hóa Hội đồng quản trị và khoảng cách giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị -Tổng giám đốc đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại Effects of diversification of the Board of Directors and the gap between the Chairman and Chief Executive Officer CEO on commercial banks risks Phạm Hà1 Nguyễn Thái Phát1 Nguyễn Thị Thu Trang1 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam 1 Tác giả liên hệ Email THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu của 26 ngân hàng thương mại của Việt Nam với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng về sự đa dạng trong Hội đồng quản trị và khoảng cách giữa Chủ tịch Ngày nhận 31 08 2020 Hội đồng quản trị Chair với Tổng giám đốc CEO đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2007-2017. Kết Ngày nhận lại 18 09 2020 quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy khoảng cách giữa Chủ Duyệt đăng 20 11 2020 tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Chair-CEO cũng như sự đa dạng của Hội đồng quản trị có ảnh hưởng đến rủi ro của các ngân hàng. Từ khóa ABSTRACT sự đa dạng trong HĐQT khoảng The study was conducted based on data of 26 commercial cách giữa Chair-CEO rủi ro banks in Vietnam to discover the effects of diversification of the Board of Directors and the gap between the Chairman of the Board Chairman and Chief Executive Officer CEO on commercial banks risks in the period from 2007 to 2017. The empirical results of the study show the gap between the Chairman Keywords of the Board and the CEO Chair-CEO gap and the diversification in Board of diversification of the Board of Directors also affects the banks Directors Chair-CEO gap risks risks. 1. Giới thiệu Vai trò của đội ngũ quản trị ngân hàng được xem là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 Beltratti amp Stulz 2012 Peni amp Vähämaa 2012 . Ngày càng có nhiều nghiên cứu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    15    1    18-06-2021