Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng cá nhân tại Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua Bảo Hiểm Nhân Thọ (BHNT) của khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn 251 khách hàng cá nhân đã mua BHNT tại địa bàn nghiên cứu. | 156 Nguyễn T. B. Minh và cộng sự. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 16 2 156-169 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng cá nhân tại Tp. Hồ Chí Minh Determinants affecting the buying decision in life insurance of individual customers in HCM City Nguyễn Thị Bình Minh1 Khúc Đình Nam1 Trần Thị Thanh Thuận1 Đại học Nông Lâm Việt Nam 1 Tác giả liên hệ Email binhminh_sunshine@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Mục tiêu nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua Bảo Hiểm Nhân Thọ BHNT của khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh. Nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn 251 khách hàng cá nhân đã mua BHNT tại địa bàn nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa lý thuyết về quá trình ra quyết định Kotler Ngày nhận 07 09 2020 amp Keller 2012 và lý thuyết về hành vi người tiêu dùng Sheth Ngày nhận lại 17 12 2020 Mittal amp Newman 1999 . Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mua bảo hiểm nhân thọ Duyệt đăng 28 12 2020 được sắp xếp theo thứ tự mức độ giảm dần như sau i Nhận thức về giá trị của BHNT ii Thương hiệu công ty BHNT iii Rào cản mua BHNT iv Tư vấn viên BHNT và v Động cơ mua BHNT trong đó chỉ có nhân tố Rào cản mua BHNT có tác động nghịch chiều với quyết định mua BHNT còn các nhân tố khác có tác động cùng chiều với quyết định mua. Sau cùng nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm gia tăng khách hàng cá nhân tham gia BHNT và hướng nghiên cứu trong tương lai. Từ khóa ABSTRACT bảo hiểm nhân thọ quyết định This research aims to identify determinants affecting the mua khách hàng cá nhân buying decision in life insurance of individual customers in the HCM city. The authors collected the empirical data by surveying 251 individual customers in HCM city. Our research model is built by combining the decision-making process theory Kotler amp Keller 2012 and the theory of consumer .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG