Một số yếu tố tác động đến quyết định chọn mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách của khách hàng tại Tp. HCM

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến quyết định chọn mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách của khách hàng tại TP. HCM. Mô hình nghiên cứu được kiểm định với 275 khách hàng mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách tại địa bàn TP. HCM. | Trần Thị Hương. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 16 2 193-206 193 Một số yếu tố tác động đến quyết định chọn mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách của khách hàng tại Tp. HCM Factors affecting consumer s purchase decision on interior decoration for living room in Ho Chi Minh City Trần Thị Hương1 1 Trường Cao Đẳng GTVT Trung Ương VI Việt Nam Tác giả liên hệ Email huong120470@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến quyết định chọn mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách của khách hàng tại TP. HCM. Mô hình nghiên cứu được kiểm định với 275 khách hàng mua mặt hàng trang trí nội thất phòng khách tại địa bàn TP. HCM. Phương pháp phân tích Cronbach s Ngày nhận 21 09 2020 Alpha phân tích EFA và hồi quy được dùng để xác định các yếu Ngày nhận lại 08 11 2020 tố tác động chính đến quyết định mua mặt hàng trang trí nội thất. Duyệt đăng 20 11 2020 Kết quả kiểm định cho thấy ba yếu tố chính tác động đến quyết định mua hàng trang trí nội thất phòng khách là 1 Sự cần thiết trang trí nội thất phòng khách 2 Yếu tố giá cả và 3 Yếu tố chất liệu của mặt hàng trang trí nội thất phòng khách. Cuối cùng nghiên cứu đã đưa ra những khuyến nghị cho các doanh nghiệp Từ khóa đơn vị kinh doanh mặt hàng trang trí nội thất. yếu tố trang trí nội thất nội thất ABSTRACT phòng khách chọn mua quyết The research examines factors affecting decisions to buy định mua interior decoration in HCMC. These factors are tested by 275 customers to buy interior decoration in HCMC. The study uses a combination of Cronbach s Alpha EFA and Recurrent for defining main factors affecting decisions to buy interior decoration. The results reveal two factors affecting such as 1 Keywords Necessaries of interior decoration in living room 2 Price and factor interior decoration 3 Material of interior decoration in living room. The research interior decoration in living also suggests some .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    6    1    18-06-2021
4    4    0    18-06-2021