Đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết sẽ đánh giá thực trạng khai thác, từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác phù hợp các Tài Nguyên Du Lịch (TNDL), làm phong phú, đa dạng sản phẩm du lịch, hướng tới phát triển bền vững du lịch huyện đảo. | Trương T. T. Trang Hạ T. T. Trinh. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 16 2 207-216 207 Đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi Evaluate exploitation reality of tourism resources in Ly Son island Quang Ngai Trương Thị Thùy Trang1 Hạ Thị Thùy Trinh1 1 Trường Đại học Quy Nhơn Việt Nam Tác giả liên hệ Email truongthithuytrang@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Đảo Lý Sơn sở hữu nhiều giá trị về văn hóa danh lam thắng cảnh đặc sắc các lễ hội đặc trưng của vùng Trung bộ và một lễ hội độc đáo mang tính duy nhất Lễ khao lề thế lính Hoàng sa đây Ngày nhận 19 08 2020 là cơ hội để du lịch phát triển nhưng vẫn còn không ít những vấn đề đặt ra khai thác chưa hợp lý hiệu quả kinh tế chưa cao chưa Ngày nhận lại 08 09 2020 đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch huyện đảo Duyệt đăng 18 09 2020 Lý Sơn cũng như tỉnh Quảng Ngãi. Bài viết sẽ đánh giá thực trạng khai thác từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác phù hợp các Tài Nguyên Du Lịch TNDL làm phong phú đa dạng sản phẩm du lịch hướng tới phát triển bền vững du lịch huyện đảo. ABSTRACT Từ khóa Ly Son island has many cultural values unique landscapes du lịch Lý Sơn sản phẩm du typical festivals of the Central region. This is the potential and lịch tài nguyên du lịch opportunity for tourism development but the exploitation is not reasonable the low economic efficiency not firmly guarantee the sustainable development of provincial tourism. The paper will analyze and evaluate the exploitation reality from which propose some solutions to rational exploitation of cultural tourism Keywords resources contributing to diversify and enrich tourism products Ly Son tourism resources open extensive tourism activities meeting the requirements of the tourism product tourism sustainable development of Ly Son tourism. 1. Đặt vấn đề Lý Sơn được tách ra từ huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi vào năm 1992. Đây là huyện đảo nằm ở phía Đông Bắc

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    10    1    18-06-2021