Tác động của vốn con người đến phát triển tài chính ở Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu tác động của vốn con người đến phát triển tài chính ở Việt Nam giai đoạn 1990-2018. Vốn con người được đo lường thông qua tỷ lệ nhập học tiểu học, sức khỏe của lao động, dân số lao động và biến kiểm soát thu nhập bình quân đầu người. | Nguyễn M. Hà Nguyễn Đ. Hiễn. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 16 2 3-16 3 Tác động của vốn con người đến phát triển tài chính ở Việt Nam The impact of human capital on financial development in Vietnam Nguyễn Minh Hà1 Nguyễn Đăng Hiễn1 1 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Tác giả liên hệ Email THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu tác động của vốn con người đến phát triển tài chính ở Việt Nam giai đoạn 1990-2018. Vốn con người được đo lường thông qua tỷ lệ nhập học tiểu học sức khỏe của lao động dân số lao động và biến kiểm soát thu nhập bình quân đầu người. Phát triển tài chính được đo lường thông qua Ngày nhận 02 11 2020 tỷ lệ tín dụng nội địa cung cấp cho khu vực tư nhân. Nghiên cứu áp dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy ARDL để đánh giá tác Ngày nhận lại 11 12 2020 động trong ngắn hạn và dài hạn giữa vốn con người và phát triển Duyệt đăng 28 12 2020 tài chính. Kết quả cho thấy các biến số của vốn con người có tác động tích cực đến phát triển tài chính ở Việt Nam ngoại trừ dân số lao động có tác động ngược chiều. ABSTRACT Từ khóa The study is conducted to investigate the impact of human vốn con người phát triển tài capital on financial development in Vietnam the period 1990- chính 2018. Human capital is measured through primary school enrollment worker health the working population and the variable that controls GDP per capital. Financial development is mearsured through domestic credit to privete sector. The study applies Autoregressive Distributed Lag ARDL to assess the short Keywords run and long run impact between human capital and financial human capital financial development. The results show that the variables of human capital development have a positive impact on financial development in Vietnam except that the working population has the opposite effect. 1. Giới thiệu Để đánh giá sự phát triển toàn diện của một quốc gia hay cộng đồng thì rõ ràng các

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    1    18-06-2021
5    4    0    18-06-2021