Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm học

Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 “Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp quý thầy cô, cán bộ cản lý trong việc biên soạn và triển khai kế hoạch hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẢNG BỘ XÃ CƯ NÉ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ BUÔN KMU Cư Né ngày 25 tháng 02 năm 2021 Số 01 KH CB KẾ HOẠCH sinh hoạt chuyên đề năm 2021 Tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 CT TW ngày 15 5 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Căn cứ Công văn số 79 CV ĐU ngày 16 10 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Né V v hướng dẫn triển khai thực hi ện H ướng d ẫn s ố 01 HD BTCTU Chi bộ buôn Kmu xây dựng kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2021 về Tăng c ườ ng th ực hi ện có hiệu quả Ch ỉ th ị 05 CT TW ngày 15 5 2016 c ủa B ộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưở ng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như sau I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích Tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo bằng những hành động cụ thể thiết thực mang tính tự giác thường xuyên của chi bộ ban t ự quản c ủa m ỗi cán bộ đảng viên trước hết là ngườ i đứng đầu và các tầng lớp Nhân dân trong buôn. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 2. Yêu cầu Thường xuyên tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh những cách làm hiệu quả thiết thực kịp thời biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo lời Bác tạo sức lan tỏa để mỗi cán bộ đảng viên và Nhân dân học tập làm theo. Việc tổ chức thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 phải được thực hiện nghiêm túc đúng chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của chi bộ và của từng cán bộ đảng viên. II. NỘI DUNG PHƯƠNG

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG