Investigation typhoon induced storm surge and high wave in Vietnam using coupled Delft3d-FLOW – WAVE models combined with weather research forecast (WRF) output wind field

Typhoon-induced disasters including storm surge and high wave are obvious threats to coastal areas in Vietnam. Thus, many researchers have paid their attention to this issue. The approaching methods are varied, including statistical methods and also numerical methods. This study suggests the coupled models Delft3D-FLOW and WAVE, using the meteorological output data from the Weather Research Forecast (WRF) for investigating the typhoon induced disasters in the coastal areas in Viet Nam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    82    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.