Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chất lượng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service)

Mục đích nghiên cứu của Luận văn nhằm đề xuất đưa ra các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, góp phần đưa công tác quản lý nhân lực của công ty ngày một khoa học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo! | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nguyễn Thị Cẩm Tú CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE MOBIFONE SERVICE QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Theo định hướng ứng dụng 2018 2020 HÀ NỘI 2020 HÀ NỘI - 2020 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - Nguyễn Thị Cẩm Tú CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE MOBIFONE SERVICE Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Theo định hướng ứng dụng NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ VIỆT LÊ HÀ NỘI - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ Chất lƣợng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone MobiFone Service là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Cẩm Tú ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv DANH SÁCH BẢNG . v DANH SÁCH HÌNH VẼ . vi LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 6 . Các khái niệm . 6 . Khái niệm nguồn nhân lực . 6 . Khái niệm chất lƣợng nguồn nhân lực . 8 . Tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực . 9 . Thể lực nguồn nhân lực . 9 . Trí lực nguồn nhân lực . 10 . Phẩm chất đạo đức nguồn nhân lực . 13 . Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp . 16 . Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 16 . Nhân tố bên trong doanh nghiệp . 19 . Sự cần thiết phải nâng cao chât lƣợng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp . 27 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE . 31 . Tổng quan về công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone . 31 . Quá trình hình thành và phát triển . 31 . Chức năng và nhiệm vụ . 33 . Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 34 . Lĩnh vực sản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.