Comparative genomics reveals broad genetic diversity, extensive recombination and nascent ecological adaptation in Micrococcus luteus

Micrococcus luteus is a group of actinobacteria that is widely used in biotechnology and is being thought as an emerging nosocomial pathogen. Here, comparative genomics, phylogenomics, and genome-wide association studies were used to investigate the genomic diversity, evolutionary history, and the potential ecological differentiation of the species. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    9    1    30-11-2022
91    25    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.