Integrative genomics of the mammalian alveolar macrophage response to intracellular mycobacteria

Bovine TB (bTB), caused by infection with Mycobacterium bovis, is a major endemic disease affecting global cattle production. The key innate immune cell that first encounters the pathogen is the alveolar macrophage, previously shown to be substantially reprogrammed during intracellular infection by the pathogen. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    8    1    30-11-2022
13    57    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.