Historical genomics reveals the evolutionary mechanisms behind multiple outbreaks of the host-specific coffee wilt pathogen Fusarium xylarioides

Nearly 50% of crop yields are lost to pests and disease, with plants and pathogens locked in an amplified co-evolutionary process of disease outbreaks. Coffee wilt disease, caused by Fusarium xylarioides, decimated coffee production in west and central Africa following its initial outbreak in the 1920s. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    8    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.