Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 12/BTNN)

Mẫu Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường (Mẫu 12/BTNN) là văn bản được lập ra nhằm ban hành các quyết định về việc sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu! | 1 Mẫu 12 BTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 04 2018 TT BTP ngày 17 5 2018 TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nếu có Độc lập Tự do Hạnh phúc TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC 2 ngày tháng năm Số . QĐ 1 QUYẾT ĐỊNH Sửa chữa bổ sung quyết định giải quyết bồi thường CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 3 Căn cứ khoản 4 5 Điều 48 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa chữa bổ sung Quyết định giải quyết bồi thường số QĐ . .ngày . . . của như sau Tại dòng thứ .từ .trang Quyết định đã ghi 4 Nay sửa chữa bổ sung như sau . 5 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . . Điều 3. Ông Bà. 6 .và cơ quan t ổ chức cá nhân có liên quan ch ịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận Thủ trưởng cơ quan Như Điều 3 Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu . 7 . . 8 . Lưu VT HSVV. 2 Hướng dẫn sử dụng Mẫu 12 BTNN 1 Ghi chữ viết tắt tên cơ quan giải quyết bồi thường. 2 Ghi tên địa phương nơi có trụ sở cơ quan giải quyết bồi thường theo cấp hành chính tương ứng. 3 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan giải quyết bồi thường ví dụ trường hợp Sở A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi Giám đốc Sở A trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh A là cơ quan giải quyết bồi thường thì ghi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A . 4 Trích lại nguyên văn phần lỗi về chính tả hoặc về số liệu cần sửa chữa bổ sung. 5 Ghi đầy đủ nội dung đã sửa chữa bổ sung. 6 Ghi họ tên người yêu cầu bồi thường theo văn bản yêu cầu bồi thường. 7 Ghi tên cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 8 Ghi họ tên người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    19    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.