Virulence characterization and comparative genomics of Listeria monocytogenes sequence type 155 strains

Listeria (L.) monocytogenes strains show a high diversity regarding stress tolerance and virulence potential. Genome studies have mainly focused on specific sequence types (STs) predominantly associated with either food or human listeriosis. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    34    1    26-11-2022
6    13    1    26-11-2022
4    9    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.