A comparative genomics study of neuropeptide genes in the cnidarian subclasses Hexacorallia and Ceriantharia

Nervous systems originated before the split of Proto- and Deuterostomia, more than 600 million years ago. Four animal phyla (Cnidaria, Placozoa, Ctenophora, Porifera) diverged before this split and studying these phyla could give us important information on the evolution of the nervous system. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.