Đặc điểm lâm sàng của người khiếm thị tuổi trưởng thành

Bài viết mô tả đặc điểm lâm sàng của người khiếm thị ở tuổi trưởng thành; nghiên cứu mô tả được thực hiện trên 167 trường hợp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của nghiên cứu. | vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 cùng với ondansetron. Đồng thời tỷ lệ nôn TÀI LIỆU THAM KHẢO buồn nôn là tương đối thấp và chủ yếu chỉ gặp 1. Công Quyết Thắng 2017 ERAS Enhanced nôn buồn nôn ở mức độ 1 các mức độ khác Recovery After Surgery- Tăng cường hồi phục sau đặc biệt là mức độ 4 giảm thấp. Khi so sánh kết phẫu thuật và vai trò của người làm Gây mê Hồi sức. Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam VSA . quả nghiên cứu của chúng tôi với các tác giả 2. Bộ Y Tế 2002 Dexamethasone . Dược Thư khác như Đỗ Thanh Hòa cho thấy ở mức độ 1 tỉ Quốc Gia Việt Nam 356-357. lệ nôn buồn nôn ở nhóm dự phòng 3. Nguyễn Đình Long 2011 So sánh tác dụng dexamethasone đơn thuần và nhóm được dự dự phòng và điều trị nôn và buồn nôn của phòng bằng dexamethasone phối hợp cùng với ondansetron với dexamethasone sau mổ nội soi phụ khoa. Luận văn Thạc sĩ. Đại học y Hà Nội. ondansetron là không khác nhau nhưng ở mức 4. Đỗ Thanh Hòa 2012 Nghiên cứu tác dụng dự độ cao hơn là mức 2 3 4 ở nhóm dự phòng phòng buồn nôn và nôn của dexamethasone đơn dexamethasone đơn thuần là cao hơn nhóm phối thuần hoặc kết hợp với ondansetron sau gây tê tủy hợp 6 . Các nghiên cứu khác cũng cho kết quả sống trong phẫu thuật chi dưới. Y học thực hành 841. 5. Klockgether-Radke A. et al. 1996 Nausea tương tự như nghiên cứu của chúng tôi về sự and vomiting after laparoscopic surgery a hiệu quả của dự phòng nôn bằng comparison of propofol and thiopentone halothane dexamethasone và ondansetron trong mổ 9 . anaesthesia. European journal of anaesthesiology 13 1 3-9. V. KẾT LUẬN 6. Đỗ Thanh Hòa Nguyễn Văn Phương 2012 - Tỷ lệ nôn - buồn nôn ở nhóm sử dụng đơn nghiên cứu tác dụng dự phòng nôn và buồn nôn thuần dexamethasone với 15 6 cao hơn so của Dexamethasone đơn thuần hoặc kết hợp với ondansetron sau gây tê tủy sống trong phẫu thuật với nhóm sử dụng phối hợp phối hợp chi dưới. Y học thực hành 841 số 9 2012 58-62. dexamethasone và ondansetron với 6 9 với 7. Tugsan E B H andan B et al 2008 A sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    8    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.