Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 5 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Chương 5 Bảo mật và phân quyền cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Login, User Account, User Roles; Kế hoạch phân quyền và bảo mật; Kết nối cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo! | GVPT NGUYỄN THỊ MỸ DUNG SỐ TC 2 SỐ TIẾT LT 20 TH 20 Biên soạn Nguyễn Thị Mỹ Dung 1 Chương 1 Tổng quan về SQL Server LT 2 Chương 2 Tạo và quản trị CSDL LT 6 TH 6 Chương 3 Transact-SQL và truy vấn dữ liệu LT 6 TH 8 Chương 4 Lập trình với Transact-SQL LT 4 TH 4 Chương 5 Bảo Mật và Phân Quyền LT 2 TH 2 Chương 6 Kết nối CSDL Tự học Biên soạn Nguyễn Thị Mỹ Dung 2 I. Giới thiệu II. Login User Account User Roles III. Kế hoạch phân quyền và bảo mật IV. Kết nối CSDL Biên soạn Nguyễn Thị Mỹ Dung 3 1 Khái niệm Mỗi CSDL có 1 hay nhiều users được chỉ định quyền truy xuất dữ liệu. Người quản trị có thể cấp quyền truy xuất CSDL bằng cách tạo một tài khoản user đăng nhập login và gán quyền cho user trên CSDL. Các quyền - Cấp phát quyền truy cập vào CSDL - Cấp phát quyền sử dụng các câu lệnh các đối tượng CSDL - Thu hồi quyền của người dùng. Biên soạn Nguyễn Thị Mỹ Dung 4 2 Các thành phần trong bảo mật CSDL - Người dùng cơ sở dữ liệu Database user thực thi các thao tác trên cơ sở dữ liệu như tạo bảng truy xuất dữ liệu . Mỗi một người dùng được xác định thông qua tên người dùng User ID hoặc nhóm người dùng User Group . - Các đối tượng cơ sở dữ liệu Database objects bảng khung nhìn thủ tục hàm được gọi là các đối tượng cơ sở dữ liệu. - Đặc quyền Privileges Là tập những thao tác được cấp phát cho người dùng trên các đối tượng cơ sở dữ liệu. Biên soạn Nguyễn Thị Mỹ Dung 5 1 Login và user SQL Server cho phép truy nhập vào hệ thống thông qua các login. Chỉ khi có quyền ở mức độ nhất định bạn mới có thể tạo thêm login. - Login tên hệ thống duy nhất được SQL Server cấp phép truy cập hệ thống. - User tên gắn với 1 login name cụ thể được SQL cấp phép truy xuất 1 DB xác định. Như vậy - Một login name có nhiều user một user được tạo ở DB nào thì chỉ được phép truy xuất DB đó. - Để tạo nhiều user phải tạo LOGIN NAME trước sau đó mở DB tương ứng và lần lượt tạo từng USER. Biên soạn Nguyễn Thị Mỹ Dung 6 2 Authentication SQL Server xác thực các đăng nhập bằng hai cơ chế windows authentication SQL

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    9    1    26-11-2022
21    11    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.