Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa (Ngành: Quản lý văn hóa) - Trường CĐ Cộng đồng Lào Cai

(NB) Quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy của mình, nhằm phát triển văn hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và liên quan, với mục đích giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết về nội dung | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀI GIẢNG MÔN HỌC MÔ ĐUN Quản lý nhà nước về văn hóa NGÀNH NGHỀ Quản lý văn hóa Áp dụng cho Trình độ trung cấp. LƯU HÀNH NỘI BỘ NĂM 2017 1 LỜI GIỚI THIỆU Quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục có tổ chức có chủ đích của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy của mình nhằm phát triển văn hóa điều chỉnh hoạt động của mọi cơ quan tổ chức cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và liên quan với mục đích giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong quá trình đổi mới thể chế phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã tạo những tiền đề điều kiện môi trường đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với văn hóa. Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với văn hóa cũng như vai trò của tất cả các chủ thể trong xã hội về văn hóa đã tạo nên bước phát triển mới của nền văn hóa Việt Nam. 2 MỤC LỤC TRANG 1. Lời giới thiệu 02 2 Chương 1 Khái niệm quản lý văn hóa và đăc điểm quản lý văn hóa 04 3. Chương 2 Quan điểm quản lý văn hóa của ĐCSVN 11 4. Chương 3 Những yêu cầu đối với quản lý văn hóa 38 5. Chương 4 Các nguyên tắc của quản lý văn hóa 43 6. Chương 5 Các phương thức quản lý văn hóa 20 6 Phương pháp quản lý văn hóa 45 7 Quản lý văn hóa trong cơ chế thị trường 46 3 Chương 1 Khái niệm quản lý văn hóa và đăc điểm quản lý văn hóa Mục tiêu - Trình bày và phân tích khái niệm quản lý văn hóa - Trình bày đặc điểm của quản lý văn hóa - Trình bày phạm vi và phạm vi của quản lý văn hóa Nội dung . Khái niệm quản lý. . Định nghĩa Theo F. Taylor Quản lý là biết được chính sác điều bạn muốn người khác làm và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất. Sau này ông Lerence chủ tịch hiệp hội các nhà kinh doanh Mỹ đã khái quát quan điểm của F. Taylor và cho rằng Quản lý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.