Luận án Tiến sĩ Luật học: Lý luận và thực tiễn về bảo hộ đầu tư theo các hiệp định về đầu tư của Asean trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu của Luận án là làm rõ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và pháp lý về bảo hộ đầu tư trong luật quốc tế và sự liên quan giữa ASEAN với luật quốc tế với tư cách là một bộ phận của luật quốc tế; bảo hộ đầu tư trong các hiệp định về đầu tư của ASEAN; những vấn đề pháp lý về bảo hộ đầu tư của Việt Nam, từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động này của Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN BẢO HỘ ĐẦU TƯ THEO CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ CỦA ASEAN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ THEO CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ CỦA ASEAN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành Luật quốc tế Mã số 9 38 01 08 LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học . Hoàng Phước Hiệp Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong Luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của Luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI . 7 . Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài . 7 . Những công trình nghiên cứu tổng thể các vấn đề trong bảo hộ đầu tư . 7 . Những công trình nghiên cứu về vấn đề tước quyền sở hữu quốc hữu hóa . . 11 . Những công trình nghiên cứu về các nguyên tắc đối xử với nhà đầu tư nước ngoài . 15 . Những công trình nghiên cứu về vấn đề giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư nước ngoài . 20 . Những công trình nghiên cứu về vấn đề bồi thường trong trường hợp xung đột vũ trang . 24 . Những công trình nghiên cứu về vấn đề chuyển vốn và lợi nhuận . 25 . Những công trình nghiên cứu một số vấn đề pháp lý về bảo hộ đầu tư trong ASEAN . 26 . Tình hình nghiên cứu trong nước. 29 . Những công trình nghiên cứu về một nội dung pháp lý cụ thể trong bảo hộ đầu tư . 29 . Những công trình nghiên cứu tổng thể những vấn đề pháp lý của bảo hộ đầu tư trong ASEAN . 31 . Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án . 34 . Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu của Luận án . 35 . Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong Luận án . 35 CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.