Chương trình giáo dục đại học chuyên ngành chăn nuôi ( thú y) của Trường Đại học Nông nghiệp I

Chương trình này nhằm đào tạo kỹ sư chăn nuôi (ngành chính)đồng thời với cử nhân thú y (ngành phụ) có kiến thức và kỉ năng về chọn lọc, nhân giống , nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Ðại học nông nghiệp I Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ đào tạo: Ðại học Ngành chính: Chăn nuôi (Animal Science) Ngành phụ: Thú y (Veterinary Medicine) Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung (Ban hành tại quyết định số 25 ngày 14/1/2004 của Hiệu trưởng trường Ðại học nông nghiệp I) 1. Mục tiêu đào tạo: . Mục tiêu chung: Chương trình này nhằm đào tạo cán bộ có trình độ đại học với những thái độ, kiến thức và kỹ năng cần thiết sau: - Có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn (xem mục ). - Có sức khoẻ tốt, có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp. - Biết làm việc tập thể, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực. - Có khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, khuyến nông, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực chuyên môn của mình. . Mục tiêu chuyên môn: Chương trình này nhằm đào tạo kỹ sư chăn nuôi (ngành chính) đồng thời với cử nhân thú y (ngành phụ) có kiến thức và kỹ năng về chọn lọc, nhân giống, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. 2. Thời gian đào tạo: 4 năm 3. Khối lượng kiến thức toàn khoá : 216 đơn vị học trình (đvht) 4. Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: - Quy trình đào tạo: Ðào tạo tập trung liên tục tại trường tuân theo Quy chế của Bộ GD & ÐT và Quy định dạy và học của Trường đại học Nông nghiệp I. - Ðiều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế của Bộ GD & ÐT và Quy định dạy và học của Trường đại học Nông nghiệp I. 6. Thang điểm: Thang điểm 10 7. Nội dung chương trình: . Kiến thức giáo dục đại cương SỐ TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN ĐVHT Chủ nghĩa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
158    189    26    03-12-2023
41    129    6    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.