Một số giải pháp phát triển thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên học viện Ngân hàng

Bài viết thông qua các phương pháp nghiên cứu cơ bản, căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đã lựa chọn và xây dựng được 4 giải pháp với những chỉ dẫn cụ thể để phát triển thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên Học viện Ngân hàng và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đã mang lại kết quả khả thi. | - Sè 3 2021 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN THEÅ DUÏC THEÅ THAO NGOAÏI KHOÙA CHO SINH VIEÂN HOÏC VIEÄN NGAÂN HAØNG Nguyễn Đức Quỳnh Trần Anh Dũng Tóm tắt Thông qua các phương pháp nghiên cứu cơ bản căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn đề tài đã lựa chọn và xây dựng được 4 giải pháp với những chỉ dẫn cụ thể để phát triển TDTT ngoại khóa cho sinh viên Học viện Ngân hàng và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đã mang lại kết quả khả thi. Từ khóa Giải pháp TDTT ngoại khóa Học viện Ngân hàng. Solutions to develop extracurricular sports for students at Banking Academy Summary Through basic research methods and relying on theoretical and practical bases the topic has selected and developed 4 solutions with specific instructions to develop extracurricular sports for students at Banking Academy. The practical application of solutions has shown feasible results. Keywords Solutions extracurricular sports Banking Academy. ÑAËT VAÁN ÑEÀ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Công tác GDTC nội khóa và hoạt động Chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên TDTT ngoại khóa tại Học viện Ngân hàng luôn cứu Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu được Ban Giám đốc quan tâm tạo điều kiện Phương pháp phỏng vấn tọa đàm Phương pháp phát triển hoạt động thi đấu thể thao đã trở quan sát sư phạm Phương pháp kiểm tra sư thành một trong những phương tiện giao lưu phạm Phương pháp kiểm chứng sư phạm tự quan trọng trong sinh viên và cán bộ giảng viên nhiên Phương pháp toán học thống kê. cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN môn học GDTC không ngừng được cải tiến. Tuy 1. Lựa chọn các giải pháp phát triển nhiên vẫn còn một số tồn tại cơ bản TDTT ngoại khóa cho sinh viên Học viện Giữa GDTC nội khóa và ngoại khóa thiếu sự Ngân hàng liên kết đồng bộ đa số sinh viên không thực Việc lựa chọn các giải pháp phát triển TDTT hiện giờ tự học đối với môn học Phong trào ngoại khóa cho sinh viên Học viện Ngân hàng chất lượng và hiệu quả hoạt động TDTT ngoại được tiến hành theo các .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    22    0    05-08-2021
33    3    2    05-08-2021