Thực trạng và nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của nữ sinh viên không chuyên Giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Bài viết thông qua các phương pháp nghiên cứu thường quy đề tài đã xác định được thực trạng và nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của nữ sinh viên không chuyên giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, là cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong Nhà trường. | - Sè 3 2021 THÖÏC TRAÏNG VAØ NHU CAÀU TAÄP LUYEÄN THEÅ DUÏC THEÅ THAO NGOAÏI KHOÙA CUÛA NÖÕ SINH VIEÂN KHOÂNG CHUYEÂN GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM HAØ NOÄI 2 Đỗ Đức Hùng Tóm tắt Thông qua các phương pháp nghiên cứu thường quy đề tài đã xác định được thực trạng và nhu cầu tập luyện TDTT ngoại khóa của nữ sinh viên không chuyên GDTC Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC trong Nhà trường. Từ khóa Nhận thức nhu cầu TDTT ngoại khóa sinh viên. Situation and demands of extracurricular exercise and sports of female non-specialized students in physical education at Hanoi National University of Education 2 Summary Through regular research methods the topic has identified the status and demand of extra- curricular sports and physical training of female non-specialized students in Physical Education at Hanoi National University of Education 2. The results are the basis for proposing measures to improve the quality of physical education work in the school. Keywords Awareness demands extracurricular sports students. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Hà Nội 2 là vấn đề mang tính cấp thiết làm cơ Kết quả khảo sát GDTC tại Trường Đại học sở để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng Sư phạm Hà Nội 2 cho thấy hiện nay việc phân công tác GDTC của Trường phối thời gian học theo chương trình GDTC với PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU các môn học khác chưa được hợp lý hoạt động Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương TDTT ngoại khóa của sinh viên không chuyên pháp Phương pháp phân tích và tổng hợp tài GDTC còn trì trệ một số câu lạc bộ CLB thể liệu Phương pháp phỏng vấn Phương pháp thao còn hạn chế ở quy mô số lượng và chất toán học thống kê. lượng chủ yếu phục vụ cho số sinh viên có năng KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN khiếu thể thao nhằm thành lập các đội tuyển Với mục đích xác định thực trạng nhận thức tham gia thi đấu các giải thể thao ngoài trường thực trạng tham gia tập luyện và nhu cầu tập như CLB Bóng chuyền .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG