Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập thực hành cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Golf – Ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Bài viết bằng các phương pháp nghiên cứu thường qui trong lĩnh vực thể dục thể thao đề tài đã lựa chọn được 13 test kiểm tra và xây dựng được bảng tiêu chuẩn phân loại và tiêu chuẩn điểm đánh giá kết quả học tập thực hành của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Golf – Ngành GDTC trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh có đủ cơ sở khoa học, độ tin cậy và tính thông báo. | - Sè 3 2021 XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP THÖÏC HAØNH CHO SINH VIEÂN NAÊM THÖÙ HAI CHUYEÂN NGAØNH GOLF - NGAØNH GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO BAÉC NINH Nguyễn Lê Huy Nguyễn Xuân Hường Nguyễn Thùy Dung Phạm Thị Mỹ Hạnh Tóm tắt Bằng các phương pháp nghiên cứu thường qui trong lĩnh vực TDTT đề tài đã lựa chọn được 13 test kiểm tra và xây dựng được bảng tiêu chuẩn phân loại và tiêu chuẩn điểm đánh giá kết quả học tập thực hành của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Golf Ngành GDTC trường Đại học TDTT Bắc Ninh có đủ cơ sở khoa học độ tin cậy và tính thông báo. Từ khóa Tiêu chuẩn kiểm tra kết quả học thực hành chuyên ngành Golf. Developing standards for assessment of practical learning outcomes for second-year students majoring in Golf - Physical Education at Bac Ninh Sports University Summary Through regular research methods the topic has selected 13 tests and developed a standard table of classification criteria for evaluating the practical learning results of second-year students majoring in Golf - Physical Education at Bac Ninh Sports University. The result has sufficient scientific basis and reliability. Keywords examining standards practice results golf major. ÑAËT VAÁN ÑEÀ KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN Golf là môn học mới được đưa vào giảng dạy 1. Lựa chọn test đánh giá kết quả học tập tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nên tài liệu thực hành của sinh viên năm thứ hai giảng dạy cũng như việc quản lý kiểm tra - chuyên ngành Golf Ngành GDTC Trường đánh giá chương trình nội dung giảng dạy của Đại học TDTT Bắc Ninh môn học còn chưa phong phú chưa hoàn thiện. Để lựa chọn được các test đánh giá kết quả Với mong muốn xây dựng được bộ tiêu chuẩn học tập thực hành của sinh viên chúng tôi đã đánh giá kết quả học tập phù hợp và đáp ứng tốt tiến hành phân tích chuẩn đầu ra nội dung chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo việc tiến chương trình đào tạo môn học chuyên ngành hành nghiên cứu đề tài Xây dựng tiêu chuẩn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG