Đánh giá hiệu quả đổi mới chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ

Bài viết tiến hành thu thập số liệu, so sánh, đánh giá hiệu quả cho thấy kết quả học tập, mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đổi mới bước đầu đã khẳng định tính hiệu quả trong thực tiễn. | BµI B O KHOA HäC ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ ÑOÅI MÔÙI CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO TRÌNH ÑOÄ ÑAÏI HOÏC NGAØNH GIAÙO DUÏC THEÅ CHAÁT TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC HUØNG VÖÔNG TÆNH PHUÙ THOÏ Trần Phúc Ba Tóm tắt Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy chúng tôi đã tiến hành đổi mới chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. Sau ba năm thực nghiệm chương trình mới tiến hành thu thập số liệu so sánh đánh giá hiệu quả cho thấy kết quả học tập mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đổi mới bước đầu đã khẳng định tính hiệu quả trong thực tiễn. Từ khóa Hiệu quả chương trình đào tạo Giáo dục thể chất Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. Effectiveness evaluation of the renewal of the university-level Physical Education training program in at Hung Vuong University Phu Tho province Summary Through regular scientific research methods we have renewed the university-level PE training program at Hung Vuong University Phu Tho province. After three years of experimenting with the new program collecting data comparing and evaluating the effectiveness it showed that the learning results and standard-satisfied level of the innovative training program have initially confirmed the validity and practical effectiveness of the new program. Keywords Effectiveness of training program Physical education Hung Vuong University Phu Tho province. ÑAËT VAÁN ÑEÀ ngành GDTC đến thời điểm hiện tại đã được ba Để đáp ứng Chiến lược phát triển Trường Đại năm học. Do đó cần có những đánh giá hiệu quả học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 của CTĐT nhằm đưa ra những minh chứng xác tầm nhìn năm 2030 nhà trường đã tiến hành thực khoa học về hiệu quả của chương trình đồng bộ các giải pháp như tăng cường xây dựng mới để từ đó có những cải tiến đi đến hoàn cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác thiện CTĐT cho các khóa học tiếp theo. Đây là đào tạo nghiên cứu khoa học đổi mới kế hoạch việc làm quan trọng cấp thiết hiện nay. đào tạo đổi mới .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    7    2    05-08-2021