Phát triển thể lực chung của sinh viên Đại học Hùng Vương Phú Thọ sau khi áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ

Bài viết bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy chúng tôi đã tìm hiểu diễn biến phát triển thể lực của sinh viên qua các năm học trong chương trình Giáo dục thể chất đào tạo theo học chế tín chỉ, đồng thời tiến hành đánh giá xếp loại thể lực của sinh viên theo Quyết định 53/2008/QĐBGĐT. | BµI B O KHOA HäC PHAÙT TRIEÅN THEÅ LÖÏC CHUNG CUÛA SINH VIEÂN ÑAÏI HOÏC HUØNG VÖÔNG PHUÙ THOÏ SAU KHI AÙP DUÏNG ÑAØO TAÏO THEO HOÏC CHEÁ TÍN CHÆ Nguyễn Hoàng Điệp Tóm tắt Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy chúng tôi đã tìm hiểu diễn biến phát triển thể lực của sinh viên qua các năm học trong chương trình Giáo dục thể chất đào tạo theo học chế tín chỉ đồng thời tiến hành đánh giá xếp loại thể lực của sinh viên theo Quyết định 53 2008 QĐ- BGĐT. Kết quả cho thấy thể lực có sự phát triển rõ rệt giữa các giai đoạn học tập sau kết thúc chương trinh GDTC 100 sinh viên đều đạt tiêu chuẩn phân loại thể lực. Đây là cơ sở đánh giá khách quan và khoa học về chất lượng hiệu quả của chương trình GDTC tại Trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ. Từ khóa Thể lực chung sinh viên Đại học Hùng Vương. General fitness development for students at Hung Vuong University - Phu Tho after applying training under the credit system Summary Through regular scientific research methods we have studied the progress of students physical development over the years who learns physical education program in the credit system and conducted assessment and classification of students physical fitness according to Decision 53 2008 QD-BGĐT. The results show that physical fitness has markedly developed between learning stages and after the completion of the PE program 100 of students have met the fitness classification standards. This is the basis of objective and scientific assessment of the quality and effectiveness of the PE program at Hung Vuong University - Phu Tho. Keywords General fitness students Hung Vuong University. ÑAËT VAÁN ÑEÀ GDTC chúng tôi tiến hành đánh giá sự phát Giáo dục thể chất GDTC ở Trường Đại học triển thể lực của sinh viên Trường Đại học Hùng Hùng Vương giúp sinh viên hiểu đúng vị trí vai Vương trong quá trình học tập chương trình trò của công tác GDTC và hình thành thói quen GDTC đào tạo theo học chế tín chỉ. tự tập luyện hàng ngày để rèn luyện thể lực phát PHÖÔNG .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    12    1    05-08-2021