Xây dựng tiêu chuẩn đo lường các thông số động lực học đánh giá sức mạnh tốc độ các kỹ thuật đòn chân của nam học viên trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang

Bài viết giới thiệu kết quả kiểm tra 05 thông số động lực học đánh giá sức mạnh tốc độ 03 kỹ thuật đòn chân của nam học viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn phân loại và bảng tiêu chuẩn điểm đánh giá sức mạnh tốc độ 03 kỹ thuật đòn chân của khách thể nghiên cứu. | BµI B O KHOA HäC XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CAÙC THOÂNG SOÁ ÑOÄNG LÖÏC HOÏC ÑAÙNH GIAÙ SÖÙC MAÏNH TOÁC ÑOÄ CAÙC KYÕ THUAÄT ÑOØN CHAÂN CUÛA NAM HOÏC VIEÂN TRÖÔØNG TRUNG CAÁP CAÛNH SAÙT VUÕ TRANG Nguyễn Duy Quyết Nguyễn Văn Long Tóm tắt Bài viết giới thiệu kết quả kiểm tra 05 thông số động lực học đánh giá sức mạnh tốc độ 03 kỹ thuật đòn chân của nam học viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đồng thời xây dựng tiêu chuẩn phân loại và bảng tiêu chuẩn điểm đánh giá sức mạnh tốc độ 03 kỹ thuật đòn chân của khách thể nghiên cứu. Từ khóa Tiêu chuẩn sức mạnh tốc độ nam học viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Developing standards to measure dynamic parameters to assess strength and speed power of leg techniques performed by male students at the Intermediate School of Armed Police Summary The topic introduces the test results of 05 dynamic parameters to assess the strength and speed power of 3 leg techniques performed by male students at the Intermediate School of Armed Police and at the same time the topic develops classification standards and criteria tables in order to assess the strength and speed power of 3 leg techniques of research subjects. Keywords Standard speed power male student the Intermediate School of Armed Police. ÑAËT VAÁN ÑEÀ độ các kỹ thuật đòn chân ở môn võ thuật CAND Đòn chân là một trong những kỹ thuật tấn cho học viên. Để giải quyết vấn đề đặt ra trước công đặc trưng của môn võ thuật Công an nhân hết cần tiến hành nghiên cứu xây dựng tiêu dân CAND . Qua tìm hiểu thực tiễn công tác chuẩn đo lường các chỉ số động lực học làm căn giảng dạy - huấn luyện môn võ thuật CAND cho cứ đánh giá sức mạnh tốc độ các kỹ thuật đòn học viên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang chân của nam học viên Trường Trung cấp Cảnh cho thấy công tác giảng dạy - huấn luyện hiện sát vũ trang. đã đạt được những thành công đáng kể góp PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu Quá trình nghiên cứu đề tài sử dụng các cầu của thực tiễn công tác.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG