Đánh giá tình trạng sức khỏe người cao tuổi nữ tập luyện môn Hatha Yoga tại thành phố Hà Nội

Hatha Yoga là loại hình yoga phổ biến nhất hiện nay, là sự kết hợp giữa hai yếu tố cơ bản nhất trong môn Yoga, là hơi thở và tư thế. Tập luyện Yoga nói chung và Hatha Yoga nói riêng giúp con người duy trì sức khỏe, sự trẻ trung, cơ thể thêm dẻo dai, tăng sức bền, cải thiện đáng kể hoạt động của các hệ cơ quan như: hệ miễn dịch, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa . | BµI B O KHOA HäC ÑAÙNH GIAÙ TÌNH TRAÏNG SÖÙC KHOÛE NGÖÔØI CAO TUOÅI NÖÕ TAÄP LUYEÄN MOÂN HATHA YOGA TAÏI THAØNH PHOÁ HAØ NOÄI Nguyễn Đức Dũng Tóm tắt Hatha Yoga là loại hình yoga phổ biến nhất hiện nay là sự kết hợp giữa hai yếu tố cơ bản nhất trong môn Yoga là hơi thở và tư thế. Tập luyện Yoga nói chung và Hatha Yoga nói riêng giúp con người duy trì sức khỏe sự trẻ trung cơ thể thêm dẻo dai tăng sức bền cải thiện đáng kể hoạt động của các hệ cơ quan như hệ miễn dịch hệ tim mạch hệ tiêu hóa Kết quả nghiên cứu bước đầu đã đánh giá được thực trạng sức khỏe của người cao tuổi nữ khi bắt đầu tham gia tập luyện môn Hatha Yoga tại thành phố Hà Nội làm cơ sở để ứng dụng và đánh giá hiệu quả tác động hệ thống bài tập Hatha Yoga đối với sức khỏe của người tập. Từ khóa Sức khỏe người cao tuổi nữ tập luyện môn Hatha Yoga. Health status of elderly women practicing Hatha Yoga in Hanoi Summary Hatha Yoga is the most popular form of Yoga today which is a combination of two basic elements in Yoga - breath and posture. Initial research results have assessed the health status of elderly women when they started practicing Hatha Yoga in Hanoi. The result is served as a basis for evaluating application and effectiveness of the impact of Hatha Yoga exercise system on the health of practitioners. Keywords Health elderly women Hatha Yoga practice Hanoi city. ÑAËT VAÁN ÑEÀ luyện Hatha Yoga đến việc duy trì nâng cao sức Tập luyện TDTT có vai trò quan trọng đối với khỏe cho người cao tuổi còn nhiều hạn chế. người cao tuổi là một hình thức tích cực để nâng Nội dung bài viết giới thiệu kết quả đánh giá cao sức khỏe duy trì khả năng vận động chống được thực trạng sức khỏe của người cao tuổi nữ đỡ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra tập khi bắt đầu tham gia tập luyện môn Hatha Yoga luyện TDTT còn giúp người cao tuổi mở rộng tại thành phố Hà Nội làm cơ sở để ứng dụng và giao lưu tạo nên sự thoải mái về tinh thần. Nhận đánh giá hiệu quả tác động hệ thống bài tập thức được điều đó cùng với sự .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG