Đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho vận động viên khuyết tật chi dưới hạng thương tật S5, S6 đội tuyển bơi lội người Khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết lựa chọn được 14 bài tập đảm bảo tính khách quan và phù hợp để phát triển sức mạnh, đồng thời, đề tài cũng đã xây dựng được chương trình phân bổ ứng dụng các bài tập theo kế hoạch huấn luyện năm cho vận động viên vận động viên khuyết tật chi dưới hạng thương tật S5, S6 Đội tuyển bơi lội người Khuyết tật Tp Hồ Chí Minh, là cơ sở khoa học quan trọng nhằm phát triển tố chất sức mạnh, góp phần nâng cao thể lực và thành tích thi đấu của vận động viên. | - Sè 3 2021 ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ CAÙC BAØI TAÄP PHAÙT TRIEÅN SÖÙC MAÏNH CHO VAÄN ÑOÄNG VIEÂN KHUYEÁT TAÄT CHI DÖÔÙI HAÏNG THÖÔNG TAÄT S5 S6 ÑOÄI TUYEÅN BÔI LOÄI NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄT THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Trọng Nghĩa Tóm tắt Qua nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 14 bài tập đảm bảo tính khách quan và phù hợp để phát triển sức mạnh đồng thời đề tài cũng đã xây dựng được chương trình phân bổ ứng dụng các bài tập theo kế hoạch huấn luyện năm cho vận động viên VĐV Khuyết tật chi dưới hạng thương tật S5 S6 Đội tuyển bơi lội người Khuyết tật Tp Hồ Chí Minh là cơ sở khoa học quan trọng nhằm phát triển tố chất sức mạnh góp phần nâng cao thể lực và thành tích thi đấu của VĐV. Từ khóa Đội tuyển Bơi lội VĐV Khuyết tật sức mạnh. Evaluating the effectiveness of speed-strengthening exercises for athletes with lower limb disabilities at the S5 S6 rank in handicap swimming team of Ho Chi Minh City Summary Through research the topic has selected 14 exercises which ensure objectivity and suitability to develop speed power. At the same time the topic has also created an exercise allocation program according to the annual training plan for athletes with lower limb disabilities at the S5 S6 rank in handicap swimming team of Ho Chi Minh City. The result is an important scientific basis for developing speed and strength and improve athletic performance. Keywords Swimming athletes with disabilities speed power. ÑAËT VAÁN ÑEÀ đầu tiên của Bơi lội người Khuyết tật Việt Nam Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến mọi trên đấu trường thế giới. Nghiên cứu Đánh giá mặt của những người không may mắn có được hiệu quả các bài tập phát triển sức mạnh cho cơ thể lành lặn do tạo hóa sinh ra qua các đề án VĐV Khuyết tật chi dưới hạng thương tật S5 các luật quy định về trách nhiệm của toàn dân S6 Đội tuyển Bơi lội người Khuyết tật Tp Hồ toàn xã hội. Qua đó phong trào tập luyện thể dục Chí Minh là một trong những hướng nghiên thể thao TDTT rèn luyện sức khỏe của người cứu đáp .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG