Dự báo tác động của các yếu tố nhân khẩu, chính sách và xã hội đến khả năng tham gia thể dục thể thao của người khuyết tật trong các hộ gia định ở các trung tâm đô thị đến năm 2030

Bài viết trên cơ sở xử lý các dữ liệu thống kê bằng thuật toán hồi quy logistics theo mô hình logit, tác giả đã dự báo tác động của một số yếu tố nhân khẩu, chính sách và xã hội đến khả năng tham gia thể dục thể thao của người khuyết tật trong các hộ gia đình ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030. | BµI B O KHOA HäC - Sè 3 2021 DÖÏ BAÙO TAÙC ÑOÄNG CUÛA CAÙC YEÁU TOÁ NHAÂN KHAÅU CHÍNH SAÙCH VAØ XAÕ HOÄI ÑEÁN KHAÛ NAÊNG THAM GIA THEÅ DUÏC THEÅ THAO CUÛA NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄT TRONG CAÙC HOÄ GIA ÑÌNH ÔÛ CAÙC TRUNG TAÂM VAÊN HOÙA ÑOÂ THÒ ÑEÁN 2030 Đặng Văn Dũng Nguyễn Thành Long Tóm tắt Trên cơ sở xử lý các dữ liệu thống kê bằng thuật toán hồi quy logistics theo mô hình logit tác giả đã dự báo tác động của một số yếu tố nhân khẩu chính sách và xã hội đến khả năng tham gia TDTT của người khuyết tật NKT trong các hộ gia đình ở các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030. Đây là cơ sở khoa học cho việc đề ra các chính sách và giải pháp phát triển TDTT thích ứng cho NKT tại các trung tâm văn hóa đô thị đến năm 2030. Từ khóa Dự báo yếu tố ảnh hưởng người khuyết tật hộ gia đình. Forecasting the impact of demographic policy and social factors on the ability to participate in sport and physical activity of people with disabilities PWDs in households in urban centers by 2030 Summary On the basis of processing statistical data by logistic regression algorithm following logit model the topic predicts the impact of factors such as demographic policy and social factors on the ability to participate in sports and physical activities of PWDs in in households in urban centers by 2030. This is the scientific basis for formulating policies and solutions to develop adaptive sports and physical activities for PWDs in urban cultural centers by 2030. Keywords Forecast factors people with disabilities households. ÑAËT VAÁN ÑEÀ trong các hộ gia đình ở các trung tâm văn hóa Trong giai đoạn 2018 2020 Trường Đại đô thị đến năm 2030 là hết sức quan trọng và học TDTT Bắc Ninh đã triển khai thành công cần thiết. nhiệm vụ KH amp CN cấp Quốc gia quot Chính sách PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU và giải pháp thích ứng đối với người khuyết tật Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương trong hoạt động thể dục thể thao ở các trung tâm pháp nghiên cứu chủ yếu sau Phương pháp văn hóa đô thị đến năm 2030 quot Mã số

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG