Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả cho gói khám tư vấn và phát hiện sớm ung thư vú tại khoa Tầm soát ung thư, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả cho gói khám tư vấn và phát hiện sớm ung thư vú tại Khoa Tầm soát Ung thư, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 501 - THÁNG 4 - SỐ 2 - 2021 bronchoalveolar lavage fluid Lung India. 35 4 study International Journal of Infectious Diseases 295 300. 71 pp 14 19. 4. Yanjun Lu et al 2018 Evaluating the 5. World Health Organization 2019 Global diagnostic accuracy of the Xpert MTB RIF assay on tuberculosis report 2019 ISBN 978-92-4-156571-4 bronchoalveolar lavage fluid A retrospective pp 1-7 27 68. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CHI TRẢ CHO GÓI KHÁM TƯ VẤN VÀ PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ VÚ TẠI KHOA TẦM SOÁT UNG THƯ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 Nguyễn Quỳnh Anh TÓM TẮT quantitative data collected from interviewing with 240 women and group discussion with 14 women 15 Mục tiêu Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm registered at the Department of Cancer Screening hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả between April 2019 and September 2019. Results cho gói khám tư vấn và phát hiện sớm ung thư vú tại and conclusions A number of factors influencing Khoa Tầm soát Ung thư Bệnh viện Ung bướu Thành the choice of as well as the willingness to pay to use phố Hồ Chí Minh năm 2019. Phương pháp nghiên the early detection package include family impacts cứu Nghiên cứu cắt ngang sử dụng số liệu định coalitioners self family income the listedprice of the lượng thu thập từ phát vấn với 240 phụ nữ và số service package reputation of hospital and the nature liệu định tính tổ chức 2 cuộc thảo luận nhóm với 14 of the disease. In addition there is a difference phụ nữ đến đăng ký khám tại Khoa Tầm soát ung thư between women s affordability and occupational trong thời gian từ tháng 04 2019 đến tháng 9 2019. groups in which office workers are more likely to pay Kết quả và kết luận Một số yếu tố ảnh hưởng đến than the rest of the occupation groups. There is also a việc lựa chọn cũng như sẵn sàng chi trả để sử dụng difference between women s ability to pay and the gói khám TSUT bao gồm bị tác động từ gia đình average income of the whole family with an average .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.