Comparative and functional genomics of the ABC transporter superfamily across arthropods

The ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily is comprised predominantly of proteins which directly utilize energy from ATP to move molecules across the plasma membrane. Although they have been the subject of frequent investigation across many taxa, arthropod ABCs have been less well studied. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.