Comparative genomics of Alternaria species provides insights into the pathogenic lifestyle of Alternaria brassicae – a pathogen of the Brassicaceae family

Alternaria brassicae, a necrotrophic pathogen, causes Alternaria Leaf Spot, one of the economically important diseases of Brassica crops. Many other Alternaria spp. such as A. brassicicola and A. alternata are known to cause secondary infections in the A. brassicae-infected Brassicas. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    12    1    07-02-2023
3    155    1    07-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.