Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Một số biện pháp xây dựng Tập thể sư phạm đoàn kết tại trường THCS Lương Thế Vinh

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu về tâm lí đội ngũ giáo viên-nhân viên, nghiên cứu ý thức tổ chức, kỉ luật, lối sống, sinh hoạt chuyên môn trong tập thể giáo viên - nhân viên. Từ đó, xây dựng tập thể sư phạm trường THCS Lương Thế Vinh sao cho mỗi người nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong công việc - nhiệm vụ được phân công tại đơn vị. Từ đó, xây dựng tập thể trường THCS Lương Thế Vinh trở thành tập thể thực sự đoàn kết, thực sự vững mạnh, tương thân tương ái luôn giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, một tập thể không ngừng học tập nâng cao trình độ chuên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và nhân dân giao phó. | Một số biện pháp xây dựng Tập thể sư phạm đoàn kết tại trường THCS Lương Thế Vinh MỤC LỤC MỤC LỤC . 1 I. PHẦN MỞ ĐẦU . 2 1. Lý do chọn đề tài. . 2 2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài. . 3 a. Mục tiêu của đề tài. . 3 b. Nhiệm vụ của đề tài. 3 3. Đối tượng nghiên cứu. 3 4. Giới hạn của đề tài . 4 5. Phương pháp nghiên cứu. 4 Nhóm phương pháp nghien cứu lý thuyết . 4 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 4 II. PHẦN NỘI DUNG . 5 1. Cơ sở lý luận . 5 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu. . 6 a. Tình hình trường lớp giáo vên học sinh . 6 Thuận lợi . 7 Khó khăn . 7 3. Nội dung và hình thức của giải pháp . 9 a. Mục tiêu của giải pháp. 9 b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. . 9 Những tiêu chí phải đạt được của một tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh . 9 Các biện pháp giải pháp thực hiện xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết vũng mạnh tại trường THCS Lương Thế Vinh . 10 c. Kết quả khảo nghiệm giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu . 15 Kết quả xây dựng chi bộ . 16 Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục . 17 Giáo viên . 17 Danh hiệu thi đua tập thể . 19 III. PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . 20 1. Kết luận . 20 2. Kiến nghị. . 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 22 Người thực hiện Hoàng Gia Thiện 1 Năm học 2018 - 2019 Một số biện pháp xây dựng Tập thể sư phạm đoàn kết tại trường THCS Lương Thế Vinh I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Sinh thời Bác Hồ đã từng nói Đoàn kết Đoàn kết Đại đoàn kết. Thành công Thành công Đại thành công vì đoàn kết là sức mạnh đoàn kết để thành công tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả di chúc cũng như xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động của Bác. Trong sự nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của cả dân tộc bằng đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay của đất nước sự đoàn kết của toàn dân tộc đều thể hiện thống nhất mục tiêu của Đảng góp phần ra sức đưa đất nước ngày càng phồn thịnh. Trong mỗi đơn vị nhà trường cũng vậy trọng tâm là công tác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.