Morphological and colony characterization of durg isolates of entomopathogenic fungi as a biocontrol agent against tick infestation in cattle

The study of cultural and morphological characters of six isolates of entomopathogenic fungi isolated from organic environment of Durg District of Chhattisgarh namely; Fusarium sp. strain FW24, Rhizopus oryzae, Metarhizium majus and Trichoderma harzianum as well as from naturally infected ticks namely; Aspergillus amstelodami and Fusarium beomiforme was conducted. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.