Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính: Tìm hiểu các phương pháp cụm dữ liệu ứng dụng xây dựng bản đồ phân bố bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đề tài tìm hiểu các phương pháp phân cụm dữ liệu, đánh giá ưu nhược điểm của mỗi phương pháp để tìm ra phương pháp phù hợp áp dụng trên tập dữ liệu mẫu. Kết quả sẽ được dùng để xây dựng bản đồ phân bố bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm hỗ trợ công tác lên kế hoạch dự trù cơ sở vật chất, thuốc và các trang thiết bị khác cho các trung tâm y tế của Tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN MINH TÚ TÌM HIỂU CÁC PHƢƠNG PHÁP CỤM DỮ LIỆU ỨNG DỤNG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Mã số 60480101 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. NGUYỄN MINH HẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Nguyên - 2015 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho em thực hiện luận văn này. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Hải Minh trƣởng khoa Công nghệ thông tin Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã trực tiếp hƣớng dẫn em trong quá trình thực hiện luận văn. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô đã có những ý kiến đóng góp bổ ích và đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Xin cảm ơn các bạn học đồng khóa đã thƣờng xuyên động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và đồng nghiệp vì sự ủng hộ và động viên đã dành cho em trong suốt quá trình học tập cũng nhƣ thực hiện luận văn này. Thái Nguyên tháng 11 năm 2015 Học viên Nguyễn Minh Tú Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan về nội dung đồ án tốt nghiệp với tên đề tài Tìm hiểu các phƣơng pháp phân cụm dữ liệu ứng dụng xây dựng bản đồ phân bố bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không sao chép nội dung từ các luận văn khác hay các sản phẩm tƣơng tự mà không phải do em làm ra. Sản phẩm luận văn là do chính bản thân em tìm hiểu và xây dựng nên. Nếu có gì sai em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên. Thái Nguyên tháng 11 năm 2015 Học viên Nguyễn Minh Tú Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . i LỜI CAM ĐOAN . iii MỤC LỤC . iv DANH MỤC BẢNG . vi DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU . 1 MỘT SỐ KẾT QUẢ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.