Luận văn Thạc sĩ Sư phạm Hóa học: Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học bộ câu hỏi định hướng chương nito – photpho, Hóa học 11

Bố cục của luận văn gồm phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị Luận được trình bày nội dung trong 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; Chương 2 - Xây dựng và tổ chức dạy học bộ câu hỏi định hướng bài học chương nito – photpho nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh; Chương 3 - Thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN NGỌC BÍCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƢỚNG CHƢƠNG NITO PHOT PHO HÓA HỌC 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN NGỌC BÍCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC BỘ CÂU HỎI ĐỊNH HƢỚNG CHƢƠNG NITO PHOT PHO HÓA HỌC 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC Mã số Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Vũ Minh Trang HÀ NỘI 2020 LỜI CẢM ƠN Với tấm lòng biết ơn sâu sắc tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Ban chủ nhiệm Khoa sƣ phạm các giảng viên trƣờng Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập nghiên cứu và thực hiện đề tài. Tác giả xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Minh Trang - ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn động viên tác giả trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể lãnh đạo cán bộ giáo viên Trƣờng Hữu Nghị T78 và Trƣờng Hữu Nghị 80 đã tạo điều kiện hỗ trợ trong quá trình triển khai tổ chức khảo sát thực nghiệm và thu thập tƣ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội tháng 01 năm 2020 Tác giả Nguyễn Ngọc Bích i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1 BCHĐH Bộ câu hỏi định hƣớng 2 BCHĐHBH Bộ câu hỏi định hƣớng bài học 3 CNTT amp TT Công nghệ thông tin và truyền thông 4 CN Công nghiệp 5 CT Công thức 6 CTCT Công thức cấu tạo 7 ĐHSP Đại học sƣ phạm 8 ĐC Đối chứng 9 GV Giáo viên 10 HĐTH Hoạt động tự học 11 HS Học sinh 12 HSDTMN Học sinh dân tộc miền núi 13 KHDH Kế hoạch dạy học 14 KN Kĩ năng 15 KT Kiến thức 16 NL Năng lực 17 NLTH Năng lực tự học 18 NXB Nhà xuất bản 19 ND Nội dung 20 PTN Phòng thí nghiệm 21 PTDTNT Phổ thông dân tộc nội trú 22 PPDH Phƣơng pháp dạy học 23 PTDH Phƣơng tiện dạy học 24 PTPƢHH Phƣơng trình phản ứng hóa học 25 QTDH Quá trình dạy học 26 SOXH Số oxi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
245    8    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.