Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là điều tra về thực trạng dịch vụ thanh toán xuất khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, những mặt đạt được và những hạn chế; xác định được những rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; trên cơ sở xác định và phân tích những rủi ro để tìm ra những giải pháp hạn chế rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - K - LÊ TƯỜNG VY RỦI RO TRONG THANH TOÁN XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh tế tài chính ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. LÊ THÀNH LÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2010 LÔØI CAM ÑOAN Toâi cam ñoan luaän vaên naøy laø do baûn thaân töï nghieân cöùu vaø thöïc hieän theo söï höôùng daãn khoa hoïc cuûa Tieán Só Leâ Thaønh Laân. Caùc thoâng tin soá lieäu ñeå thöïc hieän ñeà taøi chuû yeáu laáy töø tö lieäu cuûa moät soá ngaân haøng töø nguoàn Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø töø moät soá taïp chí chuyeân ngaønh. Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà tính phaùp lyù quaù trình nghieân cöùu khoa hoïc cuûa luaän vaên naøy. Tp. Hoà Chí Minh ngaøy 03 thaùng 02 naêm 2010 Ngöôøi cam ñoan Leâ Töôøng Vy MUÏC LUÏC DANH MUÏC CAÙC BAÛNG SÔ ÑOÀ amp BIEÅU ÑOÀ DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT PHAÀN MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG 1 LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ VAØ RUÛI RO TRONG THANH TOAÙN XUAÁT KHAÅU THEO PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ .1 Giôùi thieäu veà phöông thöùc thanh toaùn tín duïng chöùng töø . 1 Khaùi nieäm veà phöông thöùc tín duïng chöùng töø .1 Xeùt töø goùc ñoä ngaân haøng .1 Xeùt töø goùc ñoä thöông maïi quoác teá .2 Ñònh nghóa veà thö tín duïng theo ñieàu 2 UCP 600 .3 Caùc beân tham gia giao dòch theo phöông thöùc Tín duïng chöùng töø . .3 Nhöõng quy ñònh quoác teá ñieàu chænh phöông thöùc tín duïng chöùng töø .5 Quy trình nghieäp vuï thanh toaùn tín duïng chöùng töø .5 Giai ñoaïn môû L C Issuance phase .6 Giai ñoaïn thöïc hieän L C utilization phase .7 Phaân loaïi L C . 8 Phaân loaïi theo nghóa vuï vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi môû L C .8 Phaân loaïi theo thôøi haïn thanh toaùn .9 Phaân loaïi theo coâng duïng .9 Caùc ruûi ro trong nghieäp vuï thanh toaùn xuaát khaåu theo phöông thöùc tín duïng chöùng töø .13 Khaùi nieäm veà

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    1    25-09-2022
2    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.