Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách một sự đánh giá về tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế của thành phố. Đây là nguồn thông tin khoa học phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược thu hút FDI phù hợp, đảm bảo tăng trưởng bền vững nền kinh tế trong tương lai. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM NGỌC HUY TÁC ĐỘNG CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM NGỌC HUY TÁC ĐỘNG CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS - TS NGUYỄN THỊ LIÊN HOA Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu . 1 2. Vấn đề và mục tiêu nghiên cứu . 2 3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu . 3 4. Ý nghĩa của đề tài . 3 5. Giới hạn của nghiên cứu . 4 6. Kết cấu của luận văn . 4 CHƯƠNG I LÝ THUYẾT VỀ FDI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Đầu tư trực tiếp nước ngoài . 5 Định nghĩa .5 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam . 5 Hợp đồng hợp tác kinh doanh . 5 Doanh nghiệp liên Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài .6 Đầu tư phát triển kinh doanh. .6 Mua lại và sáp Các hình thức khác. .6 FDI sạch và vai trò của FDI sạch trong phát triển bền vững nền kinh tế .7 Tăng trưởng kinh tế. .7 Khái niệm về tăng trưởng kinh Đo lường tăng trưởng kinh tế . .8 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế .9 Nguồn nhân lực . .9 Nguồn tài nguyên thiên nhiên .9 Tư Công nghệ .10 Quản lý nhà nước về kinh tế .10 Tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế. .11 Các cách tiếp cận khác Lý thuyết về đánh giá tác động lan tỏa của Cơ chế sinh ra tác động lan tỏa. .12 Đánh giá mức độ của tác động lan tỏa. .15 Các nghiên cứu định lượng về tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế trên thế Kết luận chương CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI TẠI GIAI ĐOẠN 1988 2009 Tổng quát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    47    1    30-09-2022
2    7    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.