Thoát vị đĩa đệm và đau thắt lưng: Phần 1

Tài liệu "Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đau thắt lưng, nguyên nhân đau thắt lưng, bệnh lý đĩa đệm, bệnh lý cột sống, bệnh lý thần kinh, bệnh nội tạng, điều trị đau thắt lưng, . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | . H Ồ HỮU LƯƠNG GIẢNG VIÊN CAO CẤP Đ A U T H Á T I A Ỉ N G V À T H O Á T V Ị Đ Ĩ A Đ Ệ M Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ N Ộ I - 2 0 1 2 L Ờ I NÓI Đ Ầ U Đ a u t h ắ t l ư n g l à m ộ t h ộ i chứng t h ư ờ n g gặp n h i ề u ở V i ệ t N a m c ũ n g n h ư t r ê n t h ế giói chủ y ế u x ả y ra ở l ứ a t u ổ i 20 đ ế n 50 vào t h ò i k ỳ con n g ư ờ i có n ă n g s u ấ t lao động s á n g t ạ o cao n h ấ t n ê n đ ã g â y ả n h h ư ở n g l ớ n đ ế n sức lao động sản x u ấ t v à c h i ê n đ ấ u của q u â n đ ộ i . 82 các t r ư ờ n g hợp đ a u t h ắ t l ư n g - h ô n g t ạ i khoa T h ầ n k i n h V i ệ n Q u â n Y 103 là do t h o á t vị đĩa đ ệ m cột sống t h ắ t l ư n g theo H ồ H ữ u L ư ơ n g N g u y ễ n V ă n C h ư ơ n g Cao H ữ u H â n 1980 - 1989 . T h o á t vị đĩa đ ệ m cột sống t h ắ t l ư n g là m ộ t b ệ n h hay gặp c h i ế m 21 3 s ố b ệ n h n h â n đ i ề u t r ị t ạ i khoa T h ầ n k i n h V i ệ n Q u â n Y 103 1990 - 1999 đ ứ n g h à n g t h ứ n h ấ t t r o n g các b ệ n h t h ầ n k i n h theo H ồ H ữ u L ư ơ n g N g u y ễ n M i n h H i ệ n v à N h ữ Đ ì n h Sơn . N ă m 1984 ỏ Hoa K ỳ n g ư ờ i ta ước t í n h t o à n bộ chi p h í cho t h o á t vị đĩa đ ệ m là 21 t ỷ đô la. N h ữ n g n ă m g ầ n đ â y h i ể u b i ế t v ề b ệ n h c ă n b ệ n h sinh đặc đ i ể m l â m s à n g đ i ề u t r ị d ự p h ò n g v à phục h ồ i chức n ă n g cho b ệ n h n h â n t h o á t vị đĩa đ ệ m cột sống t h ắ t l ư n g đ ã đ ạ t n h i ề u t i ế n bộ to l ố n n g à y nay k h i ra đường k h ô n g còn gặp n h i ề u quot bà còng quot n h ư trước nữa . C á c p h ư ơ n g p h á p c h ẩ n đ o á n n g à y c à n g có nhiều tiến bộ. Đặc b i ệ t t ừ t h á n g 12 1996 p h ư ơ n g p h á p chụp cộng h ư ở n g t ừ đ ã được t r i ể n k h a i ỏ V i ệ t N a m đ ã cung cấp n h ữ n g t h ô n g t i n c h í n h x á c cho t h ầ y thuốc l â m sàng chẩn đ o á n sớm v à lựa chọn các p h ư ơ n g p h á p đ i ề u t r ị đúng đắn h i ệ u q u ả cao. 3 Tuy nhiên ỏ tuyến cơ sở không .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    1    25-09-2022
118    5    1    25-09-2022
11    8    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.